ایجاد کتابخانه شخصی

این بخش برای کمک به مخاطبان فرهیخته فراهم آمده است تا با استفاده از منابع کتابخانه مجازی الفبا بتوانند بر اساس علاقمندی و نیاز خود مطالب مورد نظر را گزینش ، ترکیب ، تقطیع و..... نمایند و ادامه کار خود را به زمان بعد موکول سازند.

در آینده ، تلاش بر این است که در این بخش متن آثار به صورت تکست نیز فراهم گردد تا امکان تقطیع و فیش برداری و... را به نحو بهتری، برای پژوهشگران فراهم سازد.

کتابخانه شخصی و مدیریت علاقمندی ها به منزله میزکار شخصی و سازماندهی آثار پایگاه بر حسب دلخواه و علاقه پژوهشگر می باشد.

این بخش ، صرفاً اختصاصی هر فرد بوده ، و دیگر مخاطبان به آن دسترسی ندارند و هر کس تنها به کتابخانه شخصی خود دسترسی خواهد داشت. 

به منظور مدیریت بهتر این بخش ، استفاده از آن تنها با ورود و ثبت نام میسر است.