جستجو ی هوشمند

یکی از کمبودهای کتابخانه های دیجیتال ، فقدان جستجوی قوی ، هوشمند و پیشرفته است.

کتابخانه مجازی الفبا در نظر دارد بر این نقیصه فائق آید و تا حد امکان ، موتور جستجوی خود را هوشمند سازد.

مهمترین زیر ساخت این اقدام، ایجاد جستجوی مفهومی است که تنها به لفظ اکتفا نکرده و به مفهوم آن توجه شود.

به عنوان مثال در ابر موتور جستجوی گوگل، الفاظ دارای "معنی و مفهوم" و همان لفظ به صورت "علم، نماد و نشانه و نام"درکنار هم می آید وامکان تفکیک آن نیست . فرضاً واژه "ادب" هم بعنوان مفهوم و هم به عنوان نام (مثلاً دبستان ادب) آورده می شود و....

به همین ترتیب و به طریق اولی ، موتورهای جستجوی کتابخانه های دیجیتال فاقد هوشمندی لازم می باشند.

کتابخانه مجازی الفبا درصدد است به این قابلیت تا حد امکان دست یابد.

برای انجام این کار ، مهمترین زیر ساخت فرا داده های توصیفی موجود در هر اثر است تا علاوه بر " عنوان" و "موضوع" بتواند هر زیر موضوعی را که دارای "مفهوم" می باشد نمایان سازد، این عمل ، در الفبا صورت گرفته است.

قدم بعدی ، اولویت دادن به رابطه مفهومی بین واژه ها وتعیین سلسه مراتب و تقدم و تأخر مفاهیم است که این کار بخشی باید به عنوان پیش فرض در موتور جستجو تعریف شود وبخش دیگر توسط کاربر و با استفاده از فیلدهای مختلف جستجو سازماندهی گردد تا بهترین نتیجه فراهم آید. 

بدیهی است رسیدن به موتور جستجوی هوشمند نیازمند تلاش و سعی و خطا و اصلاح است و کتابخانه مجازی الفبا در حال  هر چه بهتر کردن موتور جستجوی خویش است تا وجه ممیز جدیدی را نسبت به پایگاه های مشابه فراهم سازد.

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: فراداده های توصیفی کتابخانه »