چرا کـتابخـــانه مجــــازی؟

از آنجا که پایگاه الفبا درصدد بود در فضای مجازی اقدام به ایجاد کتابخانه نماید، لذا می بایست از واژه هایی نظیر "کتابخانه الکترونیک" و"کتابخانه  دیجیتال" استفاده می کرد ولی با توجه به اینکه هدف اولیه پایگاه، "باز نشر" محتوای موجود در فضای مجازی است از عنوان "کتابخانه مجازی" بهره گرفت تا بازنمایی این مطلب باشد که اشیاء (دیجیتال) سایر کتابخانه های دارنده شی دیجیتال را در بر دارد.

به علاوه با ایجادپیوند به سایر کتابخانه های دیجیتال و.... دارای نقش و کارکرد کتابخانه مجازی باشد. 

اگر چه این عنوان می تواند از دید صاحب نظران مورد مناقشه قرار گیرد. اما هدف پایگاه حرکت درجهت رسیدن به مفهوم کتابخانه مجازی است.

محتوای بیشتر در این بخش: « چـــرا الـفــــبا ؟