چـــــرا باز نشـــر؟

هنگامی که تصمیم به ایجاد پایگاه الفبا گرفته شد در بررسی اولیه و مطالعه مفهومی با کاوش در فضای مجازی و تحلیل پایگاههای مشابه، این جمع بندی حاصل شد که مطالب و محتوای فراوانی به صورت پراکنده و دور از دسترس پژوهشگران و علاقمندان موجود است و تجمیع آنها ، رفع یک نقیصه درشرایط حاضر است البته در صورت رسیدن به این هدف و برای تکمیل پایگاه در آینده اقدام به تولید محتوا نیز خواهد شد. 

بنابراین برای صرفه جویی در تولید محتوا که بسیار وقت گیر و هزینه بر است ابتدا از امکانات موجود بهره برداری می شود و در ادامه در مواردی که شئی دیجیتال تولید نشده است به تولید و انتشار آن مبادرت خواهیم ورزید.

محتوای بیشتر در این بخش: چــــرا کـــلام وعـقــاید؟ »