راه اندازی دایرکتوری

راه اندازی دایرکتوری کتابخانه مجازی الفبا در دستورکار قرار گرفت: 

به منظور جامعیت کتابخانه مجازی الفبا و تأمین هر چه بیشتر نیازمندی مخاطبان ، دایرکتوری الفبا لیب به ارائه خدمت می پردازد:

در این دایرکتوری کلیه پایگاههای مناسب و فعال موجود در فضای مجازی، به صورت پیوسته بررسی شده و پس از انتخاب ، به صورت دسته بندی شده ،تحت عنوان مورد نظر در دایرکتوری جایابی می شود، تا با کلیک برروی آن ، مستقیماً آن پایگاه در دسترس علاقمندان قرارگیرد.

موضوعات دایرکتوری عبارت است از :

-  کتابخانه ها : سایرکتابخانه های موجود در فضای مجازی

-  مجلات: علمی در حال انتشار

-  پایان نامه : پایان نامه های موجود در فضای مجازی (فهرست ،چکیده، احیاناً متن)

-  آرشیو: مجلات قدیمی آرشیو ی

-  وبلاگ و صفحات شخصی مرتبط با موضوع و اندیشمندان مرتبط

-  پرسش و پاسخ های کلامی و عقیدتی

 -  ......................

برای دسترسی به" دایرکتوری" علاوه بر صفحه اصلی از آدرس زیر استفاده کنید:

 

دایرکتوری کتابخانه مجازی الفبا