امکان مرور اعلام

 مرور اعلام :

منظور از "اعلام" کلیه  افراد شیعی و غیر مسلمان هستند  همچنین فیلسوفان دین و متفکران غربی در زمره این افراد محسوب می شوند(به طور کلی کلیه اشخاص که در آثار به آنها اشاره شده است در مرور اعلام قابل بازیابی هستند)).

با ورود به این بخش، فهرست کلیه اشخاصی که صاحب اثر ، صاحب نظریه ،سخنرانی و..." کلامی " باشند و یا  در آثار الفبا به نحوی به آنها اشاره شده باشد  به ترتیب حروف الفبایی آورده شده است که با کلیک بر روی نام دلخواه می توان به آثار وی دست یافت. این بخش نیز دارای جستجو بوده و از جمله با وارد کردن بخشی از نام یا نام خانوادگی فرد مورد نظر ، می توان، جستجوی  اشخاص را محدود نمود، به عنوان مثال: با درج واژه "طوسی" و زدن دکمه جستجو، " نصیر الدین طوسی،محمد بن محمد" ظاهر می شود.

صفحه اصلی > مروراشخاص > مرور اعلام

 

محتوای بیشتر در این بخش: « "چکیده پایان نامه"