چـــرا الـفــــبا ؟

باتوجه به اینکه پایگاه الفبا در نظر دارد در آینده نزدیک چند زبانه شود و حداقل زبانهای عربی و انگلیسی را پوشش دهد ، عام ترین واژه ای که در همه فرهنگ ها و زبان ها ، بر مطلب و محتوا و آموزش و... دلالت دارد واژه الفبا تشخیص داده شد که با کمترین تغییر در اغلب زبانها متدوال است .

 اما به این دلیل که "الف"  و "الفبا" ( به تنهایی)قبلا استفاده شده بود به ناچار " الفبالیب" انتخاب گردیده که واژه لیب مخفف متداول کتابخانه در زبان انگلیسی می باشد و عموم کاربران سایر زبانها نیز با آن آشنایی دارند.