چــــرا کـــلام وعـقــاید؟

موضوع  "کلام و عقاید" از محوری ترین مباحث در حوزه مطالعات دینی"و"دین پژوهی" است که از نظر فراگیری دارای  گستره عام بوده و هر فردی با آن در گیر است و از نظر اهمیت نیز در فرهنگ دینی با عبارت "فقه اکبر " از آن یاد می شود.

امروزه با افزایش سطح دانش و اطلاعات عموم مردم و دسترسی به انواع افکار و عقاید و بویژه با بی مرزی فضای مجازی ، همگان در گیر مباحث کلامی و عقیدتی شده و خواهند شد که نیاز به پاسخ درخور و شایسته دارد.

پایگاه الفبا بر اساس این نیازو ضرورت شکل گرفته ودر این راه قدم بر می دارد. تا سهمی هر چند اندک در جهت رفع این نیاز داشته باشد.

مقصود از "کلام و عقاید" در پایگاه الفبا گسترده ترین معنا و مفهوم آن می باشد.

با این توضیح که:

درصورتی که مبحث "کلام و عقاید" را در عرض سایر علوم اسلامی در نظر بگیریم "دایره کلام وعقاید" محدودتر خواهد شد و برخی از مطالب به سایر حوزه ها منتقل می گردد(نظیر تفسیر، تاریخ، حدیث ،فقه و...) اما هنگامی که بحث" کلام و عقاید" به طور عام در نظر گرفته شود می تواند باهم پوشی، بخشی از مطالب سایر حوزه های علوم اسلامی را نیز دربر گیرد. که در پایگاه الفبا به صورت اخیر عمل شده است.

"علم کلام و عقاید" در گسترده ترین معنا شامل هر مطلبی می شود که در حوزه" نظر" به" دین " و"مذهب"مربوط است، خواه در تقسیمات تخصصی علوم اسلامی، در حوزه کلام و یا در سایر حوزه ها به آن پرداخته شود.

به علاوه برخی از موضوعات میان رشته ای بوده و موضوع رشته های مختلف علوم اسلامی است به عنوان نمونه بحث " ارث زن ومرد" ویا "بحث حجاب" ابتدائاً موضوعی فقهی به نظر میرسد. اما باتوجه سوالات نظری و درگیری فکری افراد، در حوزه کلامی نیز باید به آن پرداخته شود (اگر چه روش بحث در این دو رشته متفاوت است ) به همین ترتیب بحث توحید در قرآن و روایات از یکسو ماهیت تفسیری و حدیثی دارد اما از سوی دیگر جنبه کلامی به خود میگیرد و.....

بدیهی است خط مشی پایگاه الفبا بر این است که عمدتاً به مباحث ایجابی و اثباتی تمرکز نموده و در کنار آن به مباحث سلبی و نقد و دفع ورفع شبهات بپردازد تا به جامعیت نزدیک شود. 

در گرایش های مختلف و احیاناً رقیب در محدوده  دیدگاههای "پیروان  مکتب  اهل بیت،" تلاش بر در برگرفتن همه دیدگاه ها و آراء می باشد و از گرایش به دیدگاه  خاص پرهیز  خواهد شد. به عنوان مثال دیدگاه مکتب  تفکیک  ( مکتب معارفی خراسان) در کنار پاسخ های آن و دفاع از فلسفه وعرفان آورده می شود و بنا بر حذف دیدگاه خاص نیست، البته شرط رعایت کیفیت و نزاکت و مستند بودن مراعات خواهد شد.